Školenia >Druhy školení >
 

menu


Základné školenie

Dĺžka trvania: 3 dni

 

Cena: podľa platného cenníka firmy

 

Cieľ kurzu: získanie základných návykov ovládania softvéru a zvládnutie práce so zabudovaným on-line pomocníkom.

 

Vstupné vedomosti

Predpokladom pre úspešné zvládnutie základných zručností v softvéri sú základy ovládania počítača a znalosť operačného systému Windows XP (prípadne nižšie verzie) na užívateľskej úrovni.

 

Výstupné vedomosti

Po ukončení školenia budú absolventi schopní:

- orientovať sa v štruktúre softvéru

- zvládnuť terminológiu softvérového vybavenia

- ovládať prácu s jednotlivými prezentačnými objektmi v praxi

- urobiť export a import údajov

- vykonať zálohu a obnovu údajov

- aktívne pracovať s daným softvérom

 

Učebná osnova

- Úvod do počítačovej terminológie

- Optimálna konfigurácia počítača (hardvér)

- Programové vybavenie (operačný a aplikačný softvér)

- Práca s programom – prezentačné objekty (postupne sa preberie používanie každého druhu prezentačného objektu)

- Bezpečnosť dát, ochrana citlivých dátKondičné školenie

Dĺžka trvania: 2 dni

 

Cena: podľa platného cenníka firmy

 

Cieľ kurzu: získanie nových poznatkov a zručností v ovládaní softvéru

 

Vstupné vedomosti

Predpokladom pre zvládnutie riešenia rôznych príkladov a cvičení je absolvovanie základného školenia a aktívna práca so softvérom. Ovládanie práce s počítačom a jeho operačným systémom sa považuje za samozrejmé.

 

Výstupné vedomosti

Po ukončení školenia budú absolventi schopní:

- lepšie sa orientovať v štruktúre softvéru

- zvládnuť samostatne spracovávať sprievodnú dokumentáciu (tvorba vlastných živých dokumentov)

- vytvárať rôzne prehľady a zoznamy údajov potrebné v praxi

- efektívne riešiť rôzne situácie

- aktívne pracovať s údajmi

 

Učebná osnova

- Zopakovanie počítačovej terminológie

- Aktualizácia programu

- Zálohovanie údajov a ich bezpečnosť

- Nové poznatky a nové možnosti softvéru

- Práca so softvérom - vytváranie zoznamov

- Práca so softvérom - vytváranie dokumentov

- Využitie programu v praxi – príklady, riešenia situácií z praxeŠpecializované školenie

Dĺžka trvania: 2 dni

 

Cena: podľa platného cenníka firmy

 

Cieľ kurzu: podľa individuálne dohodnutého obsahu školenia – individuálny prístup k zákazníkovi

 

Vstupné vedomosti

Predpokladom pre zvládnutie riešenia individuálnych príkladov a cvičení vyplývajúcich zo zamerania činnosti (výroby) organizácie (firmy) je absolvovanie základného školenia a aktívna práca so softvérom. Ovládanie práce s počítačom a jeho operačným systémom sa považuje za samozrejmé.

 

Výstupné vedomosti

Po ukončení školenia budú absolventi schopní:

- lepšie sa orientovať v štruktúre softvéru

- samostatne riešiť úlohy vyplývajúce z ich pracovného zaradenia

- vytvárať rôzne zoznamy údajov

- efektívne pracovať s firemnými údajmi

 

Učebná osnova

- Stručné zopakovanie terminológie

- Nové poznatky a nové možnosti softvéru

- Špecializované cvičenia a úlohy zamerané na problematiku zákazníka

- Zálohovanie údajov a ich bezpečnosť

- a ďalšie témy podľa požiadaviek zákazníkaStránka zmenená:  13. April 2006